Egyptian Goose

Order
anseriformes
Family
anatidae
Genus (Similar Species)
Scientific Name
Alopochen aegyptiaca
Age
Juvenile
BIRD CALLS